ConstruktglasLogo
ConstruktglasLogo

Nog geen dubbel glas? Bel ons op 056 71 60 42.

ALGEMENE VERKOOPS - EN AANNEMINGSVOORWAARDEN                                          

                                                                                                                                                                           

 1. Onze voorwaarden primeren ten allen tijde op de aankoopvoorwaarden van onze klant.
 2. Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze zetel behoudens andersluidende vervaldag op de factuur.
 3. Wij behouden ons het recht voor om voorschotfacturen tot 50% van de uit te voeren werken of leveringen te maken en tussentijds te factureren naarmate de werken of de leveringen vorderen.
 4. Particulieren dienen na de uitvoering onmiddellijk te betalen in handen van de plaatsers/chauffeur hetzij cash, via bankcheque of via netbanking met voorlegging van bewijs van overschrijving.
 5. Bij niet betaling van onze facturen op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 8,5 % per jaar aangerekend a rato van het aantal dagen betalingsachterstand en dit vanaf de vervaldag en wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10 % met een minimum van 125 Euro ten titel van conventioneel schade­be­ding, als forfaitaire schadevergoeding.
 6. De voorbehoudsloze betaling van een gedeelte van een gefac­tureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur.
 7. Wanneer de medecontractant de door hem aangegane verplichtingen niet nakomt ( desgevallend ook deze op ander werven ), zijn wij gerechtigd al onze prestaties onmiddellijk op te schorten en de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen acht dagen na de ingebrekestelling die zonder resultaat bleef. De schadevergoeding die alsdan zal worden gevorderd voor alle uitgaven, alle arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, wordt contractueel bepaald op 40% van de waarde van het nog uit te voeren werk en 100% van de op maat gemaakte goederen , onverminderd ons recht om onze werkelijke kosten en schade aan te tonen indien deze hoger zouden liggen. Hetzelfde geldt indien de medecontractant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken en/of leveringen.
 8. De offertes gelden slechts tot 6 weken na hun dagtekening. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.
 9. Alle meerwerken worden in regie aangerekend en de bestelling ervan wordt bewezen door hun loutere uitvoering.
 10. De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds bij benadering opgegeven.Het louter verstrijken van de opgegeven termijnen kan nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
 11. Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract te vragen of de werken in regie aan te rekenen. Wanneer deze omstandigheden een onderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf terug op te starten.
 12. Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.
 13. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade aan onzichtbare leidingen of toestellen die niet door de klant zijn aangeduid of in kaart gebracht. Bij breuk van een of meerdere tegels bij plaatsingen kunnen wij hoogstens verantwoordelijk zijn voor de herstelkost van de betrokken tegels en nooit voor de gehele vloer , zelfs al zijn de te vervangen tegels niet meer op te markt.
 14. Alle zichtbare gebreken met betrekking tot de leveringen en/of de uitvoering worden geacht te zijn aanvaard vanaf 8 dagen na de levering.Elke klacht betreffende de factuur, levering of de uitvoering moet binnen dezelfde termijn bij aangetekend schrijven worden gedaan.
 15. Wij kunnen alleen aansprakelijk worden gesteld voor kleine verborgen gebreken die niet onder toepassing van art. 1792 B.W. 2270 B.W. vallen, gedurende een periode van zes maanden na de levering wanneer deze ons bij aangetekende brief ter kennis worden gebracht binnen een termijn van acht dagen na het ontdekken ervan door de medecontractant.
 16. Ten aanzien van consumenten zijn wij bij koop/verkoop gehouden tot een garantie van 2 jaar voor gebreken. Ten aanzien vanprofessionele kopers zijn wij hoogstens gehouden tot de garanties die onze eigen leveranciers geven.
 17. Eigendomsvoorbehoud. Alle door ons geleverde materialen en toestellen blijven zelfs na hun incorporatie onze exclusieve eigendom tot op het ogenblik dat zij volledig werden betaald door de medecontractant. Goederen die reeds zijn geplaatst en zonder schade kunnen worden gedemonteerd kunnen terug weggenomen worden zonder toestemming van de medecontractant. Bij een beroep op het recht op terugneming zullen we de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van onze schade.
 18. De door de artikelen 1788 en 1789 van het burgerlijk wetboek beoogde overdracht van risico’s vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of levering van de materialen, goederen en installaties vordert.
 19. Technische voorwaarden :
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor maten die niet schriftelijk worden doorgegeven. Als bij de opmeting op de werf de klant zelf de maten opgeeft omdat er nog niet kan worden gemeten omwille van de stand van de werken dan is de klant zelf verantwoordelijk voor deze maten.
 • De minimum hoeveelheid die wordt gefactureerd bij dubbel glas/securit glas/enkel gelaagd glas en brandwerend glas is 0.50m2 . Bijgewoon enkel glas wordt een minimum van0.20 m2 gefactureerd.
 • De vierkantemeter prijzen in onze offertes zijn enkel geldig voor rechthoekige volumes, haaks gesneden en zonder uithalingen – afwijkende vormen worden gefactureerd aan minstens de kostprijs van de maten van de omschreven rechthoek verhoogd met extra snijkosten. Bij de facturatie worden maten op de volgende centimeter afgerond.
 • Bij plaatsing op verdiep is de kostprijs van het verticaal transport ( lift, kraan … ) niet inbegrepen en wordt dit apart aangerekend.
 • Bij leveringen van minder dan 250 EURO wordt altijd een transportvergoeding aangerekend.
 • Bij leveringen van minder dan 1000 EURO wordt vanaf een straal van 50 km ook een transportvergoeding aangerekend.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor thermische breuken indien er geen thermische studie is aangevraagd.
 • Zichtbare breuken dienen binnen de 48 uur na de plaatsing worden gemeld zoniet zijn ze niet ten onzen laste.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen ten aanzien van reeds geplaatst glas
 • Er is geen garantie op geplaatste silicone. Speciale kleuren , mastiek of volbad geven aanleiding tot een meerkost.
 • Aanvragen voor afzetten van de straat , plaatsen signalisatieborden enz. dienen door de klant te worden gedaan.
 • Als de werf niet vlot bereikbaar is kunnen extra kosten of wachttijden worden aangerekend.
 • Aanwezigheid van vloerverwarming moet worden gemeld indien er deuren dienen te worden geplaatst.
 • Bij afhalingen op ons bedrijf moeten de producten onmiddellijk worden gecontroleerd.Klachten achteraf worden niet meer aanvaard.
 • Draaideuren en draaivleugels draaien steeds naar binnen , tenzij anders overeengekomen
 • Glas wordt steeds geplaatst aan de binnenzijde van het raam.

 

20. Ingeval van betwisting zijn enkel bevoegd ratione loci, de recht­banken en vredegerechten van onze zetel te­nzij wij de recht­banken be­voegd overeenkomstig arti­kel 624 Ger. W. verkie­zen. De medecontractant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de voormelde rechtbanken en vredegerechten. De Belgische wet is van toepassing.